تاریخ های مهم
 
 
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات
1401/02/17
 
اعلام نتایج داوری مقالات 
1401/02/19
 
اخرین مهلت ثبت نام
1401/02/21

 

 
 
کنفرانس 
1401/02/22